Klanten

Onze klanten

Onze klanten zijn grote spelers in de profit en non-profit sector. Van gemeenten tot verzekeraars en vliegtuigmaatschappijen. Wat hen en ons bindt is dat ze voor uitdagende veranderopgaven staan op het raakvlak van strategie, bedrijfsinrichting en ICT. Lees in de cases meer over wat wij de afgelopen jaren voor onze klanten hebben kunnen betekenen.

Case: Rabobank: tijden van transitie vragen stevige bedrijfsarchitectuur

Case: Rabobank: tijden van transitie vragen stevige bedrijfsarchitectuur

De winkel ingrijpend verbouwen en de klanten tegelijk toch betere service bieden. Dat is waar Rabobank op dit moment voor staat. Als onderdeel van een grotere reorganisatie zijn business architecten van verschillende organisatieonderdelen samengevoegd en op een strategisch niveau in de organisatie gepositioneerd. Rabobank heeft er voor gekozen om haar vernieuwde architectuurfunctie verder te professionaliseren met behulp van de Archimate modelleerwijze, deze sluit heel goed aan bij de Novius denk- en werkwijze.

Lees meer

Case: Aids Fonds: Projecten onder controle dankzij nieuw systeem

Case: Aids Fonds: Projecten onder controle dankzij nieuw systeem

Begin 2015 kreeg de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland van het Ministerie van Buitenlandse zaken de opdracht om vanaf 1 januari 2016 volgens de internationale IATI-normen over zijn werk te rapporteren. Om dit mogelijk te maken was het van groot belang om informatie over projecten op een meer gestructureerde wijze vast te leggen. Daarom besloot de stichting om een projectmanagementsysteem aan te schaffen. Omdat het Aids Fonds niet over de benodigde kennis en capaciteit beschikt om een pakketselectie uit te voeren werd Adviesgroep Novius ingeschakeld.

Lees meer

Case: Schiphol voert ambitieuze plannen uit

Case: Schiphol voert ambitieuze plannen uit

Omdat de reizigersstroom sterk groeit, is Schiphol bezig een grootschalige uitbreiding te realiseren. Daarnaast is een programma gestart dat er toe moet leiden dat Schiphol een van de beste digitale luchthavens ter wereld wordt. Ondertussen worden vele projecten uitgevoerd die moeten leiden tot een meer efficiënte uitvoering van het primaire proces: het bieden van een aangename reis voor de passagiers, een optimaal verblijf op de luchthaven, een snelle afhandeling van bagage en snelle afhandeling van vliegtuigen. Al deze ontwikkelingen bij elkaar leiden tot een portfolio van vele honderden projecten.

Lees meer


Case: Verzekeraar TVM zet in op transportveiligheid

Case: Verzekeraar TVM zet in op transportveiligheid

TVM verzekeringen is een internationale transportverzekeraar, met verzekeringen voor transport over de weg, transport over het water en de automotive branche. Binnen TVM loopt al een tijd een veranderprogramma. De Raad van Bestuur heeft Novius gevraagd om het programma te analyseren en aanbevelingen te doen.

Lees meer

Case: Ontwikkeling luchthaven Lelystad

Case: Ontwikkeling luchthaven Lelystad

Vliegveld Lelystad gaat flink uitbreiden. In de toekomst zal deze luchthaven vliegveld Schiphol gaan ontlasten door vakantievluchten over te nemen naar vooral Europese steden en regio’s. Uitgaande van de voor Schiphol verwachte groei moet Lelystad Airport per medio 2018 operationeel zijn.

Lees meer

Case: Gemeente Utrecht innoveert

Case: Gemeente Utrecht innoveert

De gemeente Utrecht is in de afgelopen tien jaar sterk gemoderniseerd. Novius heeft meegedacht met het inrichten van de informatieplanningscyclus.

Lees meer


Case: Uitbreiding en modernisering Schiphol

Case: Uitbreiding en modernisering Schiphol

Novius-architecten zijn nauw betrokken bij de uitbreiding en modernisering van luchthaven Schiphol. Ze leveren een belangrijk aandeel in het ontwerp van de bedrijfsarchitectuur. Manager IT Strategic Alignment Bas van der Raadt van Schiphol geeft leiding aan het team van strategische IT-adviseurs op de luchthaven. “Ik heb een vast team van zeven personen”, zo vertelt hij. “Maar ik heb werk voor vijftien. Ik heb de Novianen dan ook hard nodig.”

Lees meer

Case: Novius helpt verzekeraar Aegon met modernisering klantbediening

Case: Novius helpt verzekeraar Aegon met modernisering klantbediening

Zo’n drie jaar geleden startte verzekeraar Aegon met ‘Douma’, een intensief veranderprogramma, met als doel om de draai te maken naar een klantgericht bedrijf. Deze transitie is nog niet afgerond, maar de positieve gevolgen zijn al goed merkbaar. 

Lees meer

Case: Dromen, denken, doen

Case: Dromen, denken, doen

In 2012 nam DELA zich voor om haar dienstverlening en klantinteractieprocessen klantgerichter te maken. Maar zoals iedereen weet die aan het begin van het jaar goede voornemens koestert: vaak blijft het bij een intentie. Ingeslepen patronen en dagelijkse beslommeringen dringen de goede voornemens al gauw naar de achtergrond. Ook bij een bedrijfsbreed CRM-programma is de grote uitdaging: hoe zorg je er voor dat het goede voornemen wordt omgezet naar concrete, blijvende veranderingen die echt merkbaar zijn voor de klant? Samen met Novius hanteert DELA hiervoor een succesvolle aanpak.

Lees meer


Case: Projectbureau als succesfactor voor verandering

Case: Projectbureau als succesfactor voor verandering

Ik zie het steeds vaker. Organisaties die jaren lang konden rekenen op een trouwe klantbasis of geduldige aandeelhouders, moeten zichzelf opnieuw uitvinden en voor hun bestaansrecht vechten. De markt verandert snel, maar ook technologische veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. 

Lees meer

Case: De gemeente Utrecht aan de slag met architectuur

Case: De gemeente Utrecht aan de slag met architectuur

De gemeente Utrecht heeft een belangrijke stap gezet in het werken met architectuur. In een intensief leertraject heeft de gemeente haar architecten opgeleid en is er een basis gelegd om het werken met architectuur een niveau hoger te tillen. Door de kennis te vergroten en gezamenlijk te werken aan een aantal architectuurproducten, spreken de architecten meer dezelfde taal en hebben inzicht verkregen in de verbetermogelijkheden voor het werken met architectuur.

Lees meer

Case: Invoering Europese Biocidenverordening Ctgb

Case: Invoering Europese Biocidenverordening Ctgb

Het Ctgb, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, heeft als taak om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Ook beoordeelt het Ctgb of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden.

Lees meer


Case: Inzet nieuwe technologie door Corio

Case: Inzet nieuwe technologie door Corio

Corio is één van de grootste beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen met een focus op retail in Europa. Corio’s portefeuille van € 7,1 miljard bestaat voor 99% uit winkelcentra in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Turkije. Corio voert het management van haar winkelcentra in eigen beheer uit.

Lees meer

Case: ROC ID College zet in op verbetering klantcontacten

Case: ROC ID College zet in op verbetering klantcontacten

ROC ID College had te maken met grote bereikbaarheidsproblemen. Dit leverde problemen op voor zowel contact per telefoon, per mail als voor online klantinteracties voor alle doelgroepen van ROC ID College. Niet alleen externe doelgroepen zoals studenten, ouders, stagebedrijven, pers en relaties hadden last van deze slechte bereikbaarheid maar ook medewerkers onderling (interne klanten). Novius heeft voor ROC ID College beleid opgesteld en dit succesvol geïmplementeerd waardoor de afhandeling van klantcontacten substantieel en structureel verbeterd is op een efficiënte en kwalitatieve wijze en de hiervoor benodigde randvoorwaarden invulling gegeven.

Lees meer

Case: Gezondheidsdienst voor Dieren

Case: Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) verandert steeds meer in een informatieleverancier. De GD ontvangt, combineert en verrijkt informatie, en deelt die vervolgens met anderen. In 2010 maakte de GD met behulp van Novius een grote moderniserings- en optimaliseringsslag. 

Lees meer

Case: GrandVision gaat over naar mondiaal point-of-sale systeem

Case: GrandVision gaat over naar mondiaal point-of-sale systeem

Het adviseren van de juiste (contact)lenzen: binnen de optiek-retail is het van cruciaal belang. Het point-of-sale-systeem van het Italiaanse Ottica Avanzi voldeed niet meer aan de huidige maatstaven hiervoor. Moederbedrijf GrandVision, ’s werelds grootste optiek-retailer, riep de hulp van Novius in bij het vervangen van het systeem. 

Lees meer

Case: AEGON Nederland neemt IT quantum leap

Case: AEGON Nederland neemt IT quantum leap

De IT-industrie verandert in hoog tempo. AEGON Nederland was toe aan een quantum leap. Het doel: een IT-organisatie die de realisatie van de strategische doelen mogelijk maakt. Plus een soepele dagelijkse IT-praktijk. Novius formuleerde een heldere en gedragen visie en treedt op als co-driver van de verandering.

Lees meer

Case: Een helder veranderplan voor Ohra

Case: Een helder veranderplan voor Ohra

Ohra wilde de omslag maken van traditioneel verzekeringsbedrijf naar marketing- en verkooporganisatie. Het ontwerp lag klaar, maar het ontbrak aan een heldere prioritering van projecten en een concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk. Novius stelde een Business Informatieplan op waarmee Ohra meer inzicht kreeg in de projecten die leiden tot de gewenste verandering.

Lees meer

Case: Horizon Collega optimaliseert telefonische bereikbaarheid

Case: Horizon Collega optimaliseert telefonische bereikbaarheid

De telefonische bereikbaarheid van het Horizon College liet te wensen over. Zowel studenten, ouders, instellingen als interne medewerkers van de MBO-instelling ondervonden daar hinder van. Tegelijkertijd was de bestaande telefonie-infrastructuur aan vervanging toe. Novius hielp het College bij het afstemmen van het bereikbaarheidsbeleid op de wensen van de klant.

Lees meer

Case: Succesvolle workshops voor de sociale verzekeringsbank

Case: Succesvolle workshops voor de sociale verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Omdat de HR-afdeling steeds vaker te maken kreeg met workshops, zocht de SVB naar een praktijkgerichte training die deelnemers leert hoe zij workshops succesvol kunnen voorbereiden, begeleiden en afronden. De keuze viel op de training Werkvormen, verzorgd door de trainers van Novius.

Lees meer

Case: Soepele ICT-processen voor Transavia.com

Case: Soepele ICT-processen voor Transavia.com

Als low-cost airline in een turbulente markt is het voor Transavia.com van groot belang om informatiesystemen snel te kunnen aanpassen. De dienstverlening van de ICT-afdeling was echter veelal ad hoc en incident-gedreven. Met behulp van de lean-aanpak en het referentiemodel voor ICT-processen zorgde Novius voor een herontwerp van de drie processen met het grootste verbeterpotentieel.

Lees meer

Case: Flevoland onder architectuur

Case: Flevoland onder architectuur

De provincie Flevoland wilde op een efficiënte en effectieve manier de wettelijke verplichtingen zoals de Wabo, Waterwet, Wion en nWro implementeren. Bovendien wilde de provincie een moderne en goede dienstverlener zijn. In 2009 begeleidde Novius de provincie bij het opstellen van een Business Informatieplan, sindsdien hét stuurinstrument waarmee de gestelde doelen worden gerealiseerd en de provincie zich verder ontwikkelt.

Lees meer

Case: Boeven vangen met BIP

Case: Boeven vangen met BIP

Uit onderzoeken bleek dat Forensische Opsporing (FO) haar inrichting en inzet kon en moest verbeteren. FO stelde zich tot doel om slimmer te organiseren en haar schaarse middelen en dure expertise effectiever te benutten door middel van schaalvergroting: één FO Nederland met daarbinnen tien regio’s en een landelijke eenheid. Dat vroeg om een uniforme werkwijze en nauwe samenwerking tussen de regio’s. Met behulp van een Business Informatieplan stelde Novius samen met de vertegenwoordiging van het FO-werkveld vast waar de focus moest worden gelegd.

Lees meer

Case: The next step voor Schiphol Group

Case: The next step voor Schiphol Group

Schiphol Group heeft veel ervaring met Business Informatieplanning: voor elke businessunit – Aviation, Consumers en Real Estate – stelde de organisatie een informatieplan op om ICT-investeringen en business op één lijn te brengen. Ook op het gebied van business- en ICT-architectuur heeft Schiphol Group veel kennis in huis. Toch was het in 2010 tijd voor de volgende stap. In samenwerking met Novius tilde de afdeling ICT het informatiemanagement en de architectuur naar een hoger niveau.

Lees meer

Case: Een helder projectportfolio voor AEGON

Case: Een helder projectportfolio voor AEGON

AEGON wil fans. Fans zijn klanten die zó enthousiast zijn over de organisatie dat zij AEGON aan anderen aanbevelen. Om dit te bereiken, werd een verandertraject gestart. Er was behoefte aan een heldere visie en strategie om projecten op af te kunnen stemmen. Bovendien ontbrak het aan een handvat om doelstellingen aan te scherpen en te plaatsen binnen markten, processen en ICT-structuren. Novius stelde een Business Informatieplan (BIP) op en bracht strategie en projectportfolio op één lijn.

Lees meer